Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 85.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (Bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn): Chi tiết theo file đính kèm.

Đề nghị Qúy Công ty liên hệ BIDV (qua Trung tâm Xử lý nợ) ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá để làm cơ sở tiến hành việc đấu giá tài sản, thời gian chậm nhất đến ngày 15/8/2022.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}