Phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố - FATCA

Tuyên bố chung của BIDV về tuân thủ PCRT/TTKB

Nhằm cung cấp cho các khách hàng dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, an toàn, Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) không ngừng mở rộng thiết lập quan hệ với các định chế tài chính nước ngoài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, rủi ro liên quan đến rửa tiền/tài trợ khủng bố là một thách thức với hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng.

Với mục tiêu nhận diện, giảm thiểu và quản lý hiệu quả các rủi ro về RT/TTKB có thể phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, BIDV đã triển khai công tác PCRT một cách toàn diện trên các phương diện (i) Thiết lập cơ cấu tổ chức thực hiện công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ; (ii) Xây dựng Quy định PCRT/TTKB; giám sát triển khai PCRT/TTKB và cập nhật kịp thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp luật và thông lệ quốc tế; (iii) Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, hỗ trợ thực hiện công tác PCRT/TTKB.

Công tác PCRT/TTKB của BIDV luôn được các cơ quan có thẩm quyền trong nước và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. BIDV đã phân công Trưởng Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ phụ trách công tác PCRT/TTKB và xây dựng cơ cấu nhân sự đồng bộ từ Trụ sở chính đến các chi nhánh. Mọi giao dịch tại BIDV phải tuân thủ chính sách chấp nhận khách hàng của BIDV, bảo đảm không vi phạm chính sách cấm vận. Trong đó, BIDV không thiết lập quan hệ/giao dịch với một số đối tượng khách hàng/giao dịch cụ thể. BIDV đã thiết lập các quy định cụ thể về yêu cầu nhận biết khách hàng (KYC), đánh giá tăng cường (EDD), nhận biết, báo cáo và xử lý giao dịch đáng ngờ. Bên cạnh đó BIDV cũng đã xây dựng và triển khai quy trình đánh giá rủi ro toàn ngân hàng trên các phương diện khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, quốc gia/khu vực địa lý, làm căn cứ để đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả, kịp thời theo các cấp độ rủi ro về RT/TTKB.

BIDV luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua các khóa đào tạo tập trung hoặc trực tuyến, hàng năm tất cả các cán bộ BIDV đặc biệt là cán bộ trực tiếp giao dịch đều được đào tạo, cập nhật kiến thức về PCRT/TTKB. Cán bộ mới được tuyển dụng phải được đào tạo về PCRT/TTKB trong vòng 6 tháng.

BIDV cam kết tuân thủ theo các tiêu chuẩn cao nhất về PCRT/TTKB của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, tăng cường áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm phát hiện, ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro liên quan đến RT/TTKB.

 

Tuyên bố chung về PCRT&TTKB

Bản trả lời Wolfsberg_CBDDQ_V1.3

Bản trả lời Wolfsberg_FCCQ_V1.3

Chứng nhận Luật Ái quốc Mỹ

Tuyên bố chung của BIDV về tuân thủ FATCA

Đạo luật FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) được ban hành vào tháng 03/2010 nhằm hỗ trợ Sở thuế vụ Mỹ (IRS) ngăn ngừa việc trốn thuế của cá nhân, tổ chức Mỹ đối với nguồn thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ thông qua đầu tư các tài sản và công cụ tài chính tại các tổ chức tài chính và các công ty tài chính bên ngoài Mỹ. Các tổ chức tài chính và các công ty tài chính bên ngoài Mỹ không tuân thủ sẽ trở thành đối tượng chịu khấu trừ 30% thu nhập áp dụng cho các khoản thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm tiền lãi, cổ tức nhận được, thu nhập từ việc bán hoặc thanh lý các tài sản phát sinh lãi/cổ tức của Mỹ bắt đầu áp dụng từ 01/7/2014 và bị khấu trừ 30% thuế đối với các khoản thanh toán trung gian/chuyển tiếp từ bất kỳ tổ chức tài chính tuân thủ nào kể từ 01/01/2017.

Đạo luật FATCA ra đời ảnh hưởng đến toàn bộ các định chế tài chính trên thế giới, khách hàng của các ĐCTC, mối quan hệ với các ngân hàng đại lý. Tại BIDV, để bảo đảm uy tín của BIDV, duy trì mối quan hệ với các TCTC nước ngoài (đặc biệt là các TCTC Mỹ), quyền lợi của khách hàng, từ năm 2014 BIDV đã chủ động đăng ký tuân thủ FATCA đúng thời hạn và được cấp mã GIIN (mã số nhận dạng trung gian toàn cầu). BIDV và các công ty con, chi nhánh của BIDV gồm BSC, LVB, Chi nhánh Yangon đã đăng ký tuân thủ FATCA theo mô hình nhóm liên kết mở rộng (EAG) và được IRS phê duyệt. Ngày 30/06/2014, BIDV được công nhận là tổ chức tài chính tuân trực tiếp (PFFI). Từ tháng 8/2016, sau khi chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận liên chính phủ, BIDV đã được công nhận tuân thủ theo mô hình IGA1 (Các TCTC báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN đầu mối báo cáo Sở thuế vụ Mỹ).

BIDV đã xây dựng các quy định, quy trình nội bộ, tận dụng nguồn lực hệ thống sẵn có để triển khai thu thập, theo dõi thông tin khách hàng và báo cáo, bảo đảm công tác tuân thủ FATCA được triển khai đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống.

BIDV cam kết tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Đạo luật FATCA trong khuôn khổ Hiệp định IGA1 giữa Việt Nam và Mỹ.

 

Tuyên bố chung về FATCA

Biểu mẫu W-8BEN-E

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}