BIDV trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi như sau

1. Giao dịch gửi tiền – rút tiền

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào BIDV để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp chi nhánh tiếp nhận giao dịch của khách hàng không có thẩm quyền giao dịch (ví dụ theo quy định của sản phẩm quy định chỉ giao dịch tại chi nhánh mở tài khoản), chi nhánh tiếp nhận sẽ phối hợp với chi nhánh có thẩm quyền để thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Hồ sơ giao dịch

-  Giấy đề nghị gửi – rút tiền theo mẫu của BIDV

-  Bảng kê thu tiền mặt (nếu có).

-  Bản gốc Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực.

-  Bản gốc chứng nhận tiền gửi (CNTG) nếu giao dịch rút tiền gửi có kỳ hạn.

-  Các giấy tờ liên quan khác (như văn bản ủy quyền trong giao dịch lần đầu/uỷ quyền từng lần).

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập Giấy đề nghị, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

-  Sau khi giao dịch được hoàn tất, khách hàng nhận liên 2 chứng từ giao dịch và CNTG (đối với giao dịch gửi tiền gửi có kỳ hạn). Khách hàng kiểm tra các thông tin trên chứng từ, trên CNTG so với nội dung đã yêu cầu.

2. Cung cấp thông tin tiền gửi (CCTT)

Đây là dịch vụ ngân hàng cung cấp thông tin (xác nhận số dư) tiền gửi của khách hàng để khách hàng chứng minh năng lực tài chính.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào BIDV để thực hiện giao dịch.

Hồ sơ giao dịch

-  Đề nghị cung cấp thông tin theo mẫu của ngân hàng.

-  Bản gốc Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực.

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập đề nghị, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

-  Khách hàng nhận Giấy xác nhận của ngân hàng.

3. Phong tỏa/giải tỏa tài khoản

Phong tỏa là việc giữ một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản tiền gửi. Số tiền bị phong tỏa sẽ không được giao dịch cho đến khi chấm dứt phong tỏa (giải tỏa). Khách hàng được giao dịch trên số dư còn lại chưa bị phong tỏa. Số tiền phong tỏa và chưa phong tỏa đều được hư­ởng lãi theo quy định của sản phẩm.

Địa điểm giao dịch

-  Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào BIDV để thực hiện giao dịch.

Hồ sơ giao dịch

-  Đề nghị phong tỏa/giải tỏa theo mẫu của ngân hàng.

-  Bản gốc Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực.

-  Bản gốc chứng nhận tiền gửi (CNTG) nếu giao dịch phong tỏa tiền gửi có kỳ hạn.

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập đề nghị, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện phong tỏa/giải tỏa khoản tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng.

-  Khách hàng nhận 01 bản đề nghị phong tỏa có xác nhận của ngân hàng.

4. Chuyển nhượng tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Chuyển nhượng tài khoản là hình thức chuyển quyền sở hữu khoản tiền gửi từ chủ sở hữu hiện tại sang chủ sở hữu mới. Sau khi chuyển nhượng, tên tài khoản là tên của người nhận chuyển nhượng; số tài khoản, lãi suất, đặc điểm... của tài khoản tiền gửi được chuyển nhượng được giữ nguyên trạng.

Tiền gửi chuyển nhượng phải thuộc đối tượng không bị hạn chế chuyển nhượng như không bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần; tạm khóa, tạm giữ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; không là đối tượng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ nào, không bị tranh chấp. Bân nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân có Hồ sơ khách hàng (CIF) tại BIDV và được phép sở hữu loại tiền gửi được chuyển nhượng, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BIDV đối với từng sản phẩm tiền gửi.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp chi nhánh mở tài khoản để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp khách hàng đến khác chi nhánh mở tài khoản, chi nhánh tiếp nhận sẽ phối hợp với chi nhánh có thẩm quyền để thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Hồ sơ giao dịch

-  Đề nghị chuyển nhượng khoản tiền gửi theo mẫu của ngân hàng.

-  Bản gốc Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

-  Bản gốc chứng nhận tiền gửi (CNTG).

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng (người chuyển nhượng) lập đề nghị, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

-  Trường hợp bên nhận chuyển nhượng chưa có hồ sơ thông tin tại ngân hàng, người nhận chuyển nhượng đăng ký hồ sơ thông tin khách hàng theo quy định của BIDV.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện chuyển nhượng khoản tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng.

-  Khách hàng nhận 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng. Người được chuyển nhượng nhận CNTG đứng tên sở hữu của mình.

5. Mất/ rách/ hỏng CNTG

Khi CNTG của khách hàng bị hư hại, rách, nhàu nát, khách hàng đến báo ngân hàng để được cấp lại CNTG hoặc thanh toán theo nhu cầu.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào BIDV để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, đối với giao dịch cấp lại CNTG chỉ được thực hiện tại chi nhánh mở tài khoản.

Hồ sơ giao dịch

-  Giấy báo mất/ rách/ nhàu nát theo mẫu của ngân hàng.

-  Bản gốc Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực.

-  CNTG bị rách/nhàu nát.

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập Giấy báo mất/ rách/ nhàu nát, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

 - Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện khai báo thông tin báo mất chứng nhận của khách hàng. Trường hợp CNTG bị rách, nhàu nát, khách hàng được cấp lại chứng nhận hoặc thanh toán theo nhu cầu. Đối với trường hợp CNTG bị mất, mọi giao dịch liên quan đến CNTG này được thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày báo mất.

- Khách hàng nhận 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng và nhận CNTG được cấp lại (nếu có); hoặc ngân hàng thực hiện thanh toán cho khách hàng theo quy trình rút khoản tiền gửi.

6. Ủy quyền

Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch liên quan đến các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp chi nhánh mở tài khoản để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp khách hàng đến khác chi nhánh mở tài khoản, chi nhánh tiếp nhận sẽ phối hợp với chi nhánh có thẩm quyền để thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Hồ sơ giao dịch

-  Giấy ủy quyền sử dụng tài khoản tiền gửi theo mẫu của ngân hàng; hoặc giấy ủy quyền có lời chứng và xác nhận, đóng dấu của cơ quan công chứng/UBND cấp xã, huyện.

-  Bản gốc Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực của Khách hàng và người được ủy quyền.

-  Văn bản đăng ký chữ ký giao dịch của người được ủy quyền (nếu trong giấy ủy quyền chưa có thông tin này).

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập Giấy ủy quyền (trong đó có đăng ký chữ ký của người được ủy quyền hoặc văn bản đăng ký chữ ký riêng), ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện khai báo thông tin người được ủy quyền theo quy định của ngân hàng.

-  Khách hàng nhận 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng.

7. Đồng sở hữu khoản tiền gửi

Khi từ 2 người trở lên có nhu cầu cùng sở hữu khoản tiền gửi, khách hàng đến ngân hàng thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản dưới dạng tài khoản đồng sở hữu.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp chi nhánh mở tài khoản để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp khách hàng đến khác chi nhánh mở tài khoản, chi nhánh tiếp nhận sẽ phối hợp với chi nhánh có thẩm quyền để thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Hồ sơ giao dịch

-  Giấy đề nghị thỏa thuận kiêm hợp về việc mở và sử dụng tài khoản đồng sở hữu theo mẫu của ngân hàng.

-  Bản gốc Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực của các khách hàng (các đồng sở hữu).

-  Văn bản đăng ký chữ ký giao dịch của người được ủy quyền (nếu trong giấy ủy quyền chưa có thông tin này).

Thủ tục giao dịch

- Khách hàng lập Thoả thuận đồng sở hữu tài khoản tiền gửi, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

- Trường hợp các đồng sở hữu chưa có hồ sơ thông tin tại ngân hàng, các đồng sở hữi đăng ký hồ sơ thông tin khách hàng theo quy định của BIDV.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện tạo hồ sơ khách hàng (nếu có), mở tài khoản và liên kết các khách hàng là đồng chủ tài khoản.

-  Khách hàng nhận 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng và CNTG (đối với tiền gửi có kỳ hạn) có tên các đồng chủ sở hữu theo yêu cầu của khách hàng.

Ghi chú:

-  Khách hàng được nêu tại quy trình này là Chủ tài khoản/Đồng chủ tài khoản được đứng tên trên thẻ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi; hoặc người được Chủ tài khoản/ Đồng chủ tài khoản ủy quyền.

-  Trong mọi trường hợp, trường hợp khách hàng là người chưa thành niên dưới 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự (NLHVDS), mất NLHVDS, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì mọi thủ tục nhận chuyển nhượng phải thông qua Người đại diện theo pháp luật.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}