Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị BIDV có 07 ủy viên, trong đó có 01 ủy viên độc lập

Ông Phan Đức Tú

Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1964

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 01/1998 là Giám đốc BIDV Quảng Ngãi; từ tháng 3/2005 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV; từ tháng 6/2007 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 5/2012 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT BIDV.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên HĐQT

Sinh năm: 1967

Năm 1984, bà bắt đầu công tác trong ngành Ngân hàng tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc). Từ tháng 5/1996 bà là Cán bộ Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đảm nhận các vị trí Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng. Từ tháng 5/2011 là Vụ trưởng, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ 26/4/2019 là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Trần Thanh Vân

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1961

Năm 1983, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 4/2004 là Giám đốc BIDV Đà Nẵng; từ tháng 9/2008 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 4/2013 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Bà Phan Thị Chinh

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1968

Năm 1991, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 8/2004 là Giám đốc Ban Tài chính BIDV; từ tháng 6/2007 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 04/2014 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Ngô Văn Dũng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1968

Năm 1998, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2004 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro BIDV; từ tháng 12/2007 là Giám đốc BIDV Hà Nội; từ tháng 6/2015 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Phạm Quang Tùng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1971

Năm 1996, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 1/2006 là Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); từ tháng 10/2010 là Phó Tổng Giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); từ tháng 6/2016 là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); từ tháng 4/2018 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Lê Việt Cường

Ủy viên HĐQT độc lập

Sinh năm 1950

Năm 1972, ông bắt đầu công tác tại Trường trung học Ngân hàng Bắc Thái; từ tháng 12/2006 là Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 01/2007 là Ủy viên HĐQT BIDV; từ tháng 4/2017 là Ủy viên HĐQT độc lập BIDV.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát BIDV có 03 thành viên

Bà Võ Bích Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh năm 1967

Năm 1991, bà bắt đầu công tác tại BIDV; từ tháng 10/2006 là Giám đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV; từ tháng 4/2015 đến nay là Trưởng Ban Kiểm soát BIDV.

Ông Cao Cự Trí

Thành viên /n Ban Kiểm soát

Sinh năm 1966

Năm 2002, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 3/2012 là thành viên Ban Kiểm soát BIDV.  

Bà Nguyễn Thị Tâm

Thành viên /n Ban Kiểm soát

Sinh năm 1965

Năm 1991, bà bắt đầu công tác tại BIDV; từ tháng 3/2012 là thành viên Ban Kiểm soát BIDV.

Ban điều hành

Ban điều hành BIDV có Phó Tổng Giám đốc phụ trách, 06 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Lê Ngọc Lâm

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành

Sinh năm 1975

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2010 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng; từ tháng 04/2013 là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp; từ tháng 01/2015 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ ngày 15/11/2018 là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.

Ông Quách Hùng Hiệp

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1969

Năm 1991, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 6/1999 đến tháng 7/2002 là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB); từ tháng 12/2004 là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC; từ tháng 4/2005 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 01/2007 là Giám đốc Sở Giao dịch 3; từ tháng 10/2010 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Trần Xuân Hoàng

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1965

Năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 07/1996 là Phó Giám đốc BIDV Gia Lai; từ tháng 7/2006 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 2; từ tháng 8/2008 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ; từ tháng 5/2012 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Trần Phương

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1973

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 7/2007 là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cổ phần hóa; từ tháng 9/2008 là Giám đốc Ban Kế hoạch Phát triển kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Cổ phần hóa; từ tháng 5/2012 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lê Kim Hòa

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1965

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2002 là Giám đốc BIDV ĐăkLăk; từ tháng 08/2007 là Giám đốc Ban Tín dụng; từ tháng 05/2009 là Giám đốc BIDV TP. Hồ Chí Minh; từ tháng 09/2013 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lê Trung Thành

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Năm 1992, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2002 là Phó Giám đốc điều hành BIDV An Giang; từ tháng 02/2004 là Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban chuyên trách phát triển mạng lưới kinh doanh BIDV tại TP. Hồ Chí Minh; từ tháng 12/2004 là Giám đốc BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa; từ tháng 07/2014 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Nguyễn Thiên Hoàng

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1973

Năm 1993, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2007 là Giám đốc BIDV Quảng Bình; từ tháng 5/2012 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ kiêm Giám đốc BIDV Quảng Bình; từ tháng 7/2012 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ; từ tháng 6/2016 đến nay là Phó Tổng giám đốc BIDV.

Bà Tạ Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Sinh năm 1972

Năm 1994, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 01/2010 là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng; từ tháng 6/2011 đến nay là Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Kế toán BIDV.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}