Từ ngày 23-26/06/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 3.460 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn.

Số lượng trái phiếu phát hành cụ thể như sau:

Ngày phát hành

Tổng giá trị phát hành (tỷ đồng)

Kỳ hạn

23/06/2020

200

08 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm

23/06/2020

1.000

07 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

24/06/2020

1.000

07 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

25/06/2020

400

07 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

25/06/2020

230

15 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 10 năm

26/06/2020

491

07 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

26/06/2020

89

08 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm

26/06/2020

50

10 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 5 năm

 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Tin tức khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}