BIDV Chi nhánh Đông Đô thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản thế chấp, cụ thể như sau:

 1. Thông tin tài sản thế chấp

TT

Mã Trái phiếu

Số Giấy CNSHTP

Số lượng TP

Giá trị theo mệnh giá

Kỳ hạn

Ngày phát

hành

Ngày đáo hạn

1

BID2_18.06

BID2_18.06_06138

347

3.470.000.000 VND

10 năm

19/12/2018

19/12/2028

2

BID2_18.06

BID2_18.06_06137

198

1.980.000.000 VND

10 năm

19/12/2018

19/12/2028

3

BID2_18.06

BID2_18.06_06136

496

4.960.000.000 VND

10 năm

19/12/2018

19/12/2028

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ và đầu mối liên hệ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 2, Địa chỉ: Số 27 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Trần Văn Pháp (Mail: phaptv@bidv.com.vn; ĐT:0975.893.883).

+ Bà Hàn Thị Tâm (Mail: tamht2@bidv.com.vn; ĐT: 0977.080. 987).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị Công ty Thẩm định giá độc lập được lựa chọn có trong danh sách các công ty Thẩm định giá độc lập lựa chọn định giá TSBĐ tại BIDV và có mức chào giá tốt nhất.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (Nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.  

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}