BIDV thông báo nhận được các quyết định chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc niêm yết và giao dịch các trái phiếu của BIDV tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thông tin cụ thể như sau:

 

BID121027

BID121028

BID122003

BID122004

BID122005

Tên trái phiếu

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành trong năm 2021

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức đại lý phát hành trong năm 2021

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức phát hành trực tiếp thông qua các CN/PGD/TSC BIDV trong năm 2022

Loại trái phiếu

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định.

Ngày phát hành

28/10/2021

29/10/2021

25/01/2022

25/01/2022

25/01/2022

Ngày đáo hạn

28/10/2029

29/10/2029

25/01/2029

25/01/2030

25/01/2032

Kỳ hạn

8 năm, BIDV có quyền mua lại sau 3 năm

8 năm, BIDV có quyền mua lại sau 3 năm

7 năm, BIDV có quyền mua lại sau 2 năm

8 năm, BIDV có quyền mua lại sau 3 năm

10 năm, BIDV có quyền mua lại sau 5 năm

Mệnh giá/ 1 TP

100.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

Tổng số lượng TP niêm yết

12.0000.000

9.710.000

10.524.298

10.0000.000

1.570.272

Tổng giá trị TP niêm yết theo mệnh giá

1.200 tỷ đồng

971 tỷ đồng

1.052,429,8 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

157,0272 tỷ đồng

Lãi suất

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 0,9%/năm.

Trường hợp BIDV không thực hiện mua lại trước hạn, biên độ áp dụng từ năm thứ 06 là 2,57%/năm

 

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 0,9%/năm.

Trường hợp BIDV không thực hiện mua lại trước hạn, biên độ áp dụng từ năm thứ 06 là 2,57%/năm

 

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 0,5%/năm.

Trường hợp BIDV không thực hiện mua lại trước hạn, biên độ áp dụng từ năm thứ 06 là 3%/năm

 

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 0,9%/năm.

Trường hợp BIDV không thực hiện mua lại trước hạn, biên độ áp dụng từ năm thứ 06 là 2,57%/năm

 

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 1,0%/năm.

Trường hợp BIDV không thực hiện mua lại trước hạn, biên độ áp dụng từ năm thứ 06 là 2%/năm

 

Ngày niêm yết có hiệu lực

12/05/2022

Ngày giao dịch đầu tiên

20/5/2022

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}