Căn cứ quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

- Mã trái phiếu mua lại: BID11908

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 22/11/2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu và mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn: 12/11/2021

*. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}