BIDV trân trọng thông báo các nội dung liên quan đến việc đăng ký tập trung trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

 • Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành năm 2021 mã BIDH2131024
 • Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định.
 • Mệnh giá: 1.000.000.000 (một tỷ đồng/trái phiếu)
 • Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 800 (tám trăm) trái phiếu
 • Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng
 • Mục đích chốt danh sách trái chủ: Để đăng ký trái phiếu tập trung tại VSD
 • Ngày chốt danh sách trái chủ: 16h00 ngày 29/12/2021
 • Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}