Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

- Mã trái phiếu mua lại: BID10406

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 350.062.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ không trăm sáu mươi hai triệu đồng).

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 20/12/2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu và mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn: 08/12/2021

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}