Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

- Mã trái phiếu mua lại: BID2_RL_­­20.15

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 744.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).

- Kỳ hạn: 07 năm

- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất thả nổi = Lãi Suất Tham Chiếu + 0,7% (Không phẩy bảy phần trăm)/năm

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 26/05/2022

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}