Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Mã TP

Khối lượng mua lại

Ngày mua lại

BID2_RL_20.18

615 tỷ đồng

11/06/2022

BID2_RL_20.28

1.000 tỷ đồng

22/06/2022

BID2_RL_20.29

1.000 tỷ đồng

23/06/2022

BID2_RL_20.30

1.000 tỷ đồng

24/06/2022

BID2_RL_20.31

400 tỷ đồng

25/06/2022

BID2_RL_20.32

491 tỷ đồng

26/06/2022

BID2_RL_20.36

260 tỷ đồng

16/07/2022

BIDL2027039

342 tỷ đồng

30/07/2022

 

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

- Đây là trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất thả nổi = Lãi Suất Tham Chiếu + 0,7% (Không phẩy bảy phần trăm)/năm

*. Công văn công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu tại đây:

CBTT mua lại TP mã 20.18

CBTT mua lại TP mã 20.28

CBTT mua lại TP mã 20.29

CBTT mua lại TP mã 20.30

CBTT mua lại TP mã 20.31

CBTT mua lại TP mã 20.32

CBTT mua lại TP mã 20.36

CBTT mua lại TP mã BIDL2027039

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}