Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 19/12/2021, BIDV sẽ thực hiện mua lại toàn bộ danh mục trái phiếu tăng vốn theo quyền mua lại trước hạn trong năm 2021 với tổng mệnh giá là 17.724,402 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu mua lại lần này bao gồm 17 mã trái phiếu lưu ký tại BSC/Hà Thành và 2 mã trái phiếu (BID10406 và BID2_19.10) đang lưu ký tại Trung tâm lưu ký (VSD) và niêm yết tại HSX, cụ thể như sau:

STT

Mã TP

Thời hạn

Phương thức phát hành

Tổng giá trị mua lại

(triệu VND)

Ngày phát hành

Ngày mua lại

1

BID2_RL20.09

6NC1

Riêng lẻ

1.000.000

20/4/2020

20/4/2021

2

BID2_RL20.01

6NC1

Riêng lẻ

482.000

23/4/2020

23/4/2021

3

BID2_RL20.10

6NC1

Riêng lẻ

2.300.000

27/4/2020

27/4/2021

4

BID2_RL20.11

6NC1

Riêng lẻ

402.000

29/4/2020

29/4/2021

5

BID2_RL20.05

6NC1

Riêng lẻ

596.000

8/5/2020

8/5/2021

6

BID2_RL20.21

6NC1

Riêng lẻ

600.000

22/5/2020

22/5/2021

7

BID2_RL20.22

6NC1

Riêng lẻ

400.000

25/5/2020

25/5/2021

8

BID2_19.01

7NC2

Riêng lẻ

100.000

28/6/2019

28/6/2021

9

BID2_19.03

7NC2

Riêng lẻ

100.000

31/7/2019

31/7/2021

10

BID162601

10NC5

Riêng lẻ

1.350.000

17/8/2016

17/8/2021

11

BID162602

10NC5

Riêng lẻ

1.350.000

19/8/2016

19/8/2021

12

BID2_19.04

7NC2

Ra công chúng

2.499.320

26/9/2019

26/9/2021

13

BID2_19.06

7NC2

Riêng lẻ

400.000

30/9/2019

30/9/2021

14

BID2_19.11

7NC2

Riêng lẻ

2.483.000

5/11/2019

5/11/2021

15

BID2_19.10

7NC2

Ra công chúng

500.000

21/11/2019

21/11/2021

16

BID2_19.08

7NC2

Ra công chúng

2.577.020

26/11/2019

26/11/2021

17

BID2_RL19.20

7NC2

Riêng lẻ

201.000

13/12/2019

13/12/2021

18

BID10406

20NC15

Riêng lẻ

350.062

18/12/2006

18/12/2021

19

BID2_RL19.22

7NC2

Riêng lẻ

34.000

19/12/2019

19/12/2021

 

Tổng

   

17.724.402

 

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}