Ngày 29/4/2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mua lại 402 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2020, chi tiết như sau:

Mã trái phiếu

Ngày phát hành

Ngày mua lại

Tổng giá trị phát hành (tỷ đồng)

Tổng giá trị mua lại (tỷ đồng)

Kỳ hạn

BID2_RL20.11 29/04/2020 29/04/2021 402 402 6 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 1 năm

 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}