Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản

- Tên tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70121310167 do Ủy ban nhân dân Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 22/8/2003.

- Thửa đất số: 82;    Tờ bản đồ số: 8.

- Địa chỉ: 1405/3 Đường 3 Tháng 2, Phường 16, Quận 11, Tp. HCM.

- Diện tích: 305,5 m2 (Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70121310167 do Ủy ban nhân dân Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 22/8/2003.

- Giá khởi điểm: 26.037.765.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

- Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 07, 24 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Mr. Nguyễn Đình Hồng Lộc (Email: locndh@bidv.com.vn; Điện thoại: 096.678.1939).

4. Tiêu chí lựa chọn

 1.  

TIÊU CHÍ

 1.  

Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (có hình ảnh đính kèm để chứng minh)

 1.  

Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

 1.  

Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

 1.  

Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

 1.  

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 1.  

Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm

 1.  

Có tối thiểu 03 đấu giá viên

 1.  

Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

BIDV sẽ căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tiến hành chấm điểm theo tất cả các tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại Mục 4 Thông báo này.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, tài liệu, hồ sơ liên quan chứng minh tổ chức đấu giá đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

-  Tổ chức đấu giá cam kết về tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp tại BIDV và cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến kết quả bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ của BIDV.

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}