BIDV Ngọc Khánh Hà Nội thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ 7, phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BĐ 439942, Số vào sổ cấp GCN: 572 do Ủy ban nhân quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2011.

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 80

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt và Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng lợi

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM

TT NỘI DUNG Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi
I Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá 20 15 20
1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 9 9 9
2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 8 4 8
3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2 2 2
4 Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 0 0 0
5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1 0 1
II Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) 22 22 22
1 Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan 4 4 4
2 Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 4 4 4
3 Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá 4 4 4
4 Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 4 4 4
5 Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 3 3 3
6 Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 3 3 3
III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 32 29 25
1 Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Đơn vị không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)  6 2 2
2 Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Đơn vị không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng).  10 10 10
3 Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) 4 5 4
4 Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 2 2 2
5 Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản) 4 3 2
6 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng 2 3 2
7 Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động 3 3 3
8 Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 1 1 0
IV Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp 5 5 5
Có kinh nghiệm đấu giá thành công tài sản tương tự tài sản đấu giá lần này của các chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 1 1 0
Tổng số điểm 80 72 72

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}