Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

 

Loại tài sản

Số lượng

Giấy tờ gốc

Ghi chú

Giá khởi điểm (VND)

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-405.99

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440201 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011488

Số máy: D4CBF877693

534.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-406.39

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440206 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011368

Số máy: D4CBF874900

534.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-405.26

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440238 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011466

Số máy: D4CBF876993

534.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-406.04

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440204 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011479

Số máy: D4CBF877011

476.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-406.40

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440205 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011501

Số máy: D4CBF832267

476.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-406.42

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440208 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011529

Số máy: D4CBF877314

498.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-405.76

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440237 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011492

Số máy: D4CBF874290

534.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-405.02

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440235 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011519

Số máy: D4CBF874310

476.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-406.59

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440249 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011436

Số máy: D4CBF832314

446.000.000

Xe ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI H350, biển số đăng ký

29B-406.33

01

Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 440203 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/02/2018.

Số khung: N5B16SATHC011470

Số máy: D4CBF877299

446.000.000

Cộng

10

 

 

4.954.000.000

 

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 06 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Lạng Sơn phải nhận được trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn, Phòng Khách hàng doanh nghiệp.

- Đầu mối liên hệ: Đặng Huyền Trang (email: trangdh9@bidv.com.vn; sđt: 0978.313.213).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4  Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và được hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Chi tiết tại Phụ lục I - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp):

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Lạng Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Lạng Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}