BIDV Chi nhánh Đông Đô thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Kỳ, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản thứ 1

Trái phiếu do BIDV phát hành, cụ thể như sau:

Mã trái phiếu: BID2_18.06

Số giấy CNSHTP: BID2_18.06_06138

Số lượng TP: 347

Giá trị theo mệnh giá: 3.470.000.000 VND

Kỳ hạn: 10 năm

Ngày phát hành: 19/12/2018

Ngày đáo hạn: 19/12/2028

1.2. Tài sản thứ 2

Trái phiếu do BIDV phát hành, cụ thể như sau:

Mã trái phiếu: BID2_18.06

Số giấy CNSHTP: BID2_18.06_06137

Số lượng TP: 198

Giá trị theo mệnh giá: 1.980.000.000 VND

Kỳ hạn: 10 năm

Ngày phát hành: 19/12/2018

Ngày đáo hạn: 19/12/2028

1.3. Tài sản thứ 3

Trái phiếu do BIDV phát hành, cụ thể như sau:

Mã trái phiếu: BID2_18.06

Số giấy CNSHTP: BID2_18.06_06136

Số lượng TP: 496

Giá trị theo mệnh giá: 4.960.000.000 VND

Kỳ hạn: 10 năm

Ngày phát hành: 19/12/2018

Ngày đáo hạn: 19/12/2028

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng KHDN2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô.Địa chỉ: Số 27 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đầu mối liên hệ:

Ông Trần Văn Pháp (Mail: phaptv@bidv.com.vn; ĐT:0975.893.883).

Bà Hàn Thị Tâm (Mail: tamht2@bidv.com.vn; ĐT: 0977.080. 987).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tiêu chi khác theo quy định của BIDV Đông Đô.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật..

BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}