Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương (BIDV Chương Dương) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 999053 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 19/04/2017, số vào sổ cấp GCN: CT-DA 00594 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

+ Diện tích: 264,0 m2

+ Địa chỉ tài sản: Số 136  đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 999052 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 19/04/2017, số vào sổ cấp GCN: CT-DA 00595 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

+ Diện tích: 260,7 m2

+ Địa chỉ tài sản: Số 136  đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là tối thiểu 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Chương Dương phải nhận được trong thời hạn tối thiểu 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương – 41 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đầu mối liên hệ: Ông Ngô Đắc Lộc (email: locnd1@bidv.com.vn; sđt: 0816155533)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

 - BIDV Chương Dương sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Chương Dương không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}