I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 85.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM: đính kèm

Đề nghị Quý Công ty liên hệ BIDV (qua Trung tâm Xử lý nợ) ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá để làm cơ sở tiến hành việc đấu giá tài sản, thời gian chậm nhất đến ngày 14/9/2022.

Trân trọng.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}