Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Nhu cầu bán nợ: Khoản nợ của bà Dương Thị Huyền

- Tên và địa chỉ của bên nợ:

+ Bà Dương Thị Huyền

+ Địa chỉ: Tổ dân phố Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Giá trị khởi điểm của khoản nợ đến ngày 18/04/2022: 7,072,555,891 VND (chưa bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Bảy tỷ không trăm bảy mươi hai triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi mốt đồng./.)

- Các biện pháp đảm bảo cho khoản nợ:

TT

Mô tả tài sản

Hợp đồng bảo đảm

Chủ sở hữu

1.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số CR022049 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 10/06/2019

01/2019/13315119/HĐBĐ

Bà Dương Thị Huyền và ông Nguyễn Thanh Tùng

2

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số CĐ400943 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 28/07/2016

01/2020/13315119/HĐTC

Ông Hoàng Xuân Thế và bà Nguyễn Thị Diện

3

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số Y860032 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 02/01/2004

02/2020/13315119/HĐTC

Ông Hoàng Xuân Thế và bà Nguyễn Thị Diện

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Nguyên phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Phòng KHDN2. Số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Dương Thế Quang

(Email: quangdt@bidv.com.vn; SĐT: 0977.234.998)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Nguyên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Nguyên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}