Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

Khoản nợ của khách hàng vay vốn tại BIDV Tây Sài Gòn (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh.

(Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến ngày 31/10/2022 là 210.351.972.748 đồng, trong đó dư nợ gốc là 193.796.894.146 đồng, dư nợ lãi là 16.555.078.602 đồng).

- Tài sản đảm bảo của khoản nợ: theo các Hợp đồng thế chấp số 01/2018/72433/HĐBĐ ngày 28/08/2018, số 02/2018/72433/HĐBĐ ngày 28/08/2018, số 03/2018/72433/HĐBĐ ngày 28/08/2018, 01/2020/72433/HĐBĐ ngày 31/08/2020, số 02/2020/72433/HĐBĐ ngày 31/08/2020; số 01/2021/72433/HĐBĐ; 02/2021/72433/HĐBĐ; 03/2021/72433/HĐBĐ; 04/2021/72433/HĐBĐ; ngày 04/08/2021, 03/2020/72433/HĐBĐ ngày 23/10/2020; chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện): trước 17 giờ 00 phút ngày 24/11/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn, Phòng KHDN 2.

- Địa chỉ: Tầng 1, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Công Chiến (Email: chiennc@bidv.com.vn; SĐT: 0903046312) hoặc Ông Nguyễn Ngọc Lâm (Email: lamnn@bidv.com.vn; SĐT: 0939266884)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá khoản nợ.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Tây Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Tây Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}