Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ của Công ty CP Lisemco tại BIDV Hải Phòng

- Địa chỉ tài sản: Km6, QL5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

- Giá khởi điểm: Bằng toàn bộ dư nợ gốc, lãi, lãi phạt của khoản nợ tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ.

- Giá khởi điểm tạm tính đến hết ngày 31/05/2022 là:

- Gốc: 57,743,056,456 đồng.

- Lãi: 17,087,768,033 đồng.

- Phí phạt chậm trả lãi: 414,684,975 đồng

- Tổng: 75,245,509,463 đồng

(bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm linh chín nghìn, bốn trăm sáu mươi ba đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 10 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hải Phòng phải nhận được trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng, Phòng KHDN1, Địa chỉ: Số 68 Điện Biện Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Đầu mối liên hệ: Bà Trần Thị Thu Trang (Email: trangttt10@bidv.com.vn; SĐT: 0988019968).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hải Phòng sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hải Phòng không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}