BIDV trân trọng thông báo kết quả CTKM "Hoàn tới 1.000.000 đồng cho thẻ quốc tế BIDV tại hệ thống Pico” từ ngày 01/11/2019 đến ngày 19/01/2020: Danh sách chi tiết theo file đính kèm.

Thời gian trả thưởng cho khách hàng: trước ngày 05/03/2020

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}