Thời gian triển khai: Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 21/8/2019

Đối tượng áp dụng : chủ thẻ quốc tế BIDV hạng Bạch kim (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ), cụ thể : thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Premier, BIDV MasterCard Platinum và thẻ ghi nợ quốc tế BIDV MasterCard Platinum.

Nội dung bảo hiểm : bảo hiểm tai nạn cá nhân trong chuyến đi với số tiền bảo hiểm lên đến 10,5 tỷ đồng. Sản phẩm do Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) cung cấp

Người được bảo hiểm :

- Tất cả các Chủ thẻ quốc tế BIDV hạng Bạch Kim không quá 65 tuổi có 100% Chi phí Vận chuyển được tính vào Thẻ BIDV được kê khai bảo hiểm và có tài khoản thẻ ở tình trạng tốt; và

- Vợ hoặc chồng của Chủ thẻ quốc tế BIDV hạng Bạch Kim không quá 65 tuổi và con phụ thuộc dưới 23 tuổi của Người được bảo hiểm cũng là Người được bảo hiểm nếu 100% Chi phí Vận chuyển của họ được tính vào tài khoản Thẻ được bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho tai nạn cá nhân trong du lịch xảy ra trong Chuyến đi bằng đường hàng không ra nước ngoài và nội địa của Người được bảo hiểm trong thời gian triển khai tính năng bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm và hướng dẫn yêu cầu bồi thường : chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}