Chương trình khuyến mại dành cho Đơn vị sử dụng dịch vụ CNTTT trên POS và/hoặc mPOS của BIDV từ 02/01/2020 đến 31/03/2020.

Nội dung ưu đãi: 

BIDV thưởng (tặng tiền hoặc quà) cho ĐVCNT có tổng doanh số thanh toán qua POS và/hoặc mPos của BIDV đạt trong kỳ xét thưởng cao hơn tổng doanh số trung bình của 03 tháng liền kề, cụ thể như sau:

Mức thưởng Tổng doanh số tăng thêm (VNĐ) Giá trị thưởng (VNĐ)
Mức 1 Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 1,000,000 
Mức 2 Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng 2,000,000 
Mức 3 Từ 2 tỷ đồng trở lên 3,000,000 

Chương trình khuyến mại dành cho Đơn vị sử dụng dịch vụ CNTTT trên POS và/hoặc mPOS của BIDV (ĐVCNT) thỏa mãn 3 điều kiện:

- Đơn vị chấp nhận thẻ có thu phí ròng dương

- Không áp dụng đối với các ĐVCNT hạch toán thu phí thủ công

- Không áp dụng các ĐVCNT có phát sinh các giao dịch nghi ngờ giả mạo, gian lận, vi phạm quy định của BIDV.

Chi tiết về ưu đãi tại phụ lục đính kèm.

khuyen mai, DVCNT, don vi chap nhan thanh toan the, POS, mPOS
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}