The transaction log for database 'BIDV_Portal_Internet' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases BIDV Internet - Tiết kiệm Lộc xuân may mắn - Chào năm Nhâm Thìn, Trúng trăm nghìn giải