The transaction log for database 'BIDV_Portal_Internet' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases BIDV Internet - Công ty chứng khoán Campuchia - Việt Nam (CVS) chính thức khai trương đi vào hoạt động.